Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gegevens
Caroline Leardini gebruikt cookies om de website en haar functionaliteiten te optimaliseren. Cookies maken het mogelijk om je IP-adres te herkennen en informatie te verzamelen over de pagina's die je bezoekt. Het is altijd mogelijk om cookies van je computer/mobiel apparaat te verwijderen.

Producten
De 3D kunstwerken zijn handgemaakt en daarom kunnen wij niet garanderen dat de kleuren op de website en/of andere foto's hetzelfde zijn als de daadwerkelijke kleuren van het bestelde kunstwerk.
Daarnaast is de kleurbeleving op onze website en/of op andere online kanalen afhankelijk van de kleurinstellingen van je computer/mobiel apparaat. 

Onderhoud
Het kunstwerk hangt het beste aan de muur als er goed voor gezorgd wordt. Om het kunstwerk in een zo goed mogelijke staat te houden, raden wij aan het kunstwerk zo min mogelijk aan te raken en alleen schoon te maken met een plumeau. De baklijst kan voorzichtig met een vochtige doek worden afgenomen.

Voor het bevestigen raden wij aan om het kunstwerk met stevige pluggen en schroeven aan de muur te bevestigen. Het kunstwerk kan wat zwaarder zijn dan gemiddeld. Een goede installatie is daarom ook een vereiste. Aan de achterkant van het kunstwerk is een ophangsysteem bevestigd.

Levertijd
Verwachte levertijd 4 - 6 weken

Retourneren
Alle 3D kunstwerken van Caroline Leardini zijn handgemaakt, wat betekent dat een terugbetaling niet mogelijk is. Caroline Leardini wil wel graag dat alle klanten blij zijn met het kunstwerk dat is besteld. Alle kunstwerken kunnen daarom worden geruild mits ze onbeschadigd zijn, inclusief de originele verpakking en met een 'retour-veiligheidstag'. Caroline Leardini kan geen kunstwerk retour accepteren dat niet de originele 'retour-veiligheidstag' heeft. Voor deze tag stuur je een e-mail naar info@carolineleardini.com binnen 5 dagen na ontvangst van het kunstwerk. Binnen 72 uur na ontvangst van het retourformulier zal Caroline Leardini een retour-veiligheidstag en instructies sturen over hoe je het kunstwerk retourneert.

Let op: Je bent zelf verantwoordelijk voor het kunstwerk tot dat het ons bereikt en wij raden je aan een veilige leveringsdienst te gebruiken die een handtekening vereist ter bewijs van ontvangst.

Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoort toe aan Caroline Leardini. Als gevolg hiervan mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en commercieel worden gebruikt zonder verwijzing naar Caroline Leardini.
Alle ontwerpen, logo’s en foto’s zijn eigendom van Caroline Leardini en mogen alleen worden gebruikt met schriftelijke toestemming van Caroline Leardini.

Algemene informatie
Caroline Leardini is onderdeel van Muziektheaterlab V.O.F.
KvK-nummer: 59524618
BTW-nummer: NL853535589B01
info@carolineleardini.com

Caroline Leardini kan de algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. Eventuele aanpassingen hebben geen effect op bestellingen die al in behandeling zijn.

----------

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. CarolineLeardini.com: Caroline Leardini, gevestigd te Tiellaan 96, 3826JM Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59524618 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw C. Leardini
 2. Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Caroline Leardini opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.
 3. Consument: de natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan Caroline Leardini opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten of diensten.
 4. Producten en/of diensten: alle producten en/of 3D kunstwerken en aanverwante producten en/of diensten. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
 5. Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Caroline Leardini vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
 6. Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen klant en Caroline Leardini tot het leveren van producten en/of diensten door Caroline Leardini ten behoeve van klant.
 7. Partijen: klant en Caroline Leardini gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten welke door Caroline Leardini binnen het kader van levering van producten en/of diensten worden gedaan of aangegaan.
  2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen klant en Caroline Leardini zijn overeengekomen.
  3. Indien klant algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met deze voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door Caroline Leardini niet geaccepteerd.
  4. Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van een overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig en de betreffende bepaling zal in overleg tussen partijen direct worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
  5. Caroline Leardini heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Caroline Leardini zal klant per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van de algemene voorwaarden.
  6. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat klant op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Enkel voor consumenten geldt dat zij het recht hebben binnen deze dertig dagen de overeenkomst te ontbinden, indien zij niet akkoord zijn met de gewijzigde voorwaarden.

  Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

  1. Alle door Caroline Leardini gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Caroline Leardini heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
  2. Aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op de door klant verstrekte gegevens, informatie of bescheiden. Indien na offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de feitelijke omstandigheden, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan door Caroline Leardini gedane aanbiedingen. Caroline Leardini is niet verplicht de juistheid van door klant of derden ontvangen gegevens, informatie of bescheiden te toetsen.
  3. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of digitaal gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
  4. Caroline Leardini kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk- , zet- of typefout bevat.
  5. Alle getoonde monsters, modellen of afbeeldingen, gelden slechts ter illustratie. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen. Er kan sprake zijn van enige kleurafwijking tussen een afbeelding en het daadwerkelijke product, afhankelijk van het scherm waarop de afbeelding wordt bekeken.
  6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Caroline Leardini niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  7. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

  Artikel 4: Overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand nadat klant de door Caroline Leardini gedane aanbieding heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van klant op welke punten dan ook afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst pas tot stand indien Caroline Leardini uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
  2. Indien klant zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Caroline Leardini een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is Caroline Leardini eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
  3. Overeenkomsten worden pas door schriftelijke bevestiging van Caroline Leardini of zodra Caroline Leardini – zonder tegenwerping van klant – met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.
  4. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen klant en Caroline Leardini zijn overeengekomen. Caroline Leardini zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich mee brengen dat overeen gekomen levertijd door Caroline Leardini wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd. Tevens is klant gehouden bij gewenste wijzigingen het daaruit voortvloeiende prijsverschil te voldoen.

  Artikel 5: Verplichtingen klant

  1. Klant is gehouden alle gegevens, bescheiden en/of producten, welke Caroline Leardini overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, desgevraagd tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Caroline Leardini te stellen.
  2. Klant is gehouden Caroline Leardini, indien van toepassing, toegang te verstrekken tot het terrein, het pand, de locatie dan wel de ruimte waar de dienstverlening uitgevoerd dient te worden door Caroline Leardini, alsmede tot de benodigde hulpmiddelen en (sanitaire en/of nuts) voorzieningen, dan wel waar de producten afgeleverd dienen te worden.
  3. Caroline Leardini heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat klant aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen heeft voldaan.
  4. Klant is gehouden Caroline Leardini direct te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
  5. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en eventueel extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de gevraagde gegevens, zijn voor rekening van klant. Indien en voor zover klant dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan klant geretourneerd.
  6. Klant mag aan de dienstverlening van Caroline Leardini hoge eisen stellen, maar klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Caroline Leardini ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden.
  7. Klant dient op eventuele ontwerpen, concepten of proefmonsters zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 na aanlevering daarvan door Caroline Leardini te reageren. Indien klant niet tijdig of helemaal niet reageert op door Caroline Leardini aangeleverde ontwerpen, concepten of proefmonsters, worden deze als definitief beschouwd en is Caroline Leardini gerechtigd de levering c.q. dienstverlening verder voort te zetten en is klant gehouden tot betaling hiervan.
  8. Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor:
    1. de (tijdige) controle en goedkeuring van eventuele door Caroline Leardini verstrekte concepten of proefmonsters;
    2. het deugdelijk af sluiten van de eventuele locatie waar de dienstverlening door Caroline Leardini zal plaatsvinden of na levering van producten door Caroline Leardini;
    3. vervoer en zijn eigen veiligheid en welzijn tijdens en na deelname aan een workshop of ander evenement;
    4. het gebruik van de producten en/of diensten voor de doeleinden waarvoor deze bestemd zijn;
    5. de beoogde resultaten (uitstraling/sfeer) die klant beoogd te behalen met de bij Caroline Leardini afgenomen producten en/of diensten;

   Artikel 6: Uitvoering opdracht

   1. Caroline Leardini bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Caroline Leardini zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van klant omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
   2. Caroline Leardini zal de diensten naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
   3. Caroline Leardini zal de door klant verstrekte (persoons)gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van klant aan derden verstrekken of openbaar maken.
   4. Caroline Leardini heeft het recht (een deel van) de levering c.q. uitvoering van producten en/of diensten zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van klant, te laten verrichten door een door Caroline Leardini aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Caroline Leardini wenselijk is.
   5. Indien tijdens de duur van de overeenkomst diensten worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van klant welke niet vallen onder de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze diensten op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.
   6. Caroline Leardini heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Caroline Leardini het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door klant niet wordt betaald, is Caroline Leardini niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.

   Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Caroline Leardini het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

   1. Caroline Leardini behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte diensten als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan klant verschuldigd is. Voor het gebruik van klantnaam zal te allen tijde voorafgaande toestemming worden gevraagd aan klant.

   Artikel 7: Levering / leveringstermijnen

   1. Overeengekomen leverings- en/of uitvoeringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij het een evenement op een specifieke datum betreft. Indien Caroline Leardini haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, en dit niet blijvend onmogelijk is omdat een fatale datum is verstreken, dient zij door klant schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij aan haar nog een redelijke termijn gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen.
   2. Caroline Leardini is gerechtigd tot levering en/of uitvoering in gedeelten waarbij zij iedere deellevering of fase afzonderlijk kan factureren.
   3. Het risico betreffende de geleverde producten gaat over op klant op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van Caroline Leardini of dat van leverancier verlaten of het moment waarop Caroline Leardini aan klant heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
   4. Verpakking, verzending en/of transport van de bestelde producten geschiedt op een door Caroline Leardini te bepalen wijze maar voor rekening en risico van klant. Caroline Leardini is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook - al dan niet aan de producten zelf - die verband houdt met de verzending en/of het transport. Bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden van de vervoerder doen geen afbreuk aan het in dit lid bepaalde.
   5. Indien er echter een aanvullende (transport)verzekering vereist is, komen de kosten daarvan voor rekening van klant.
   6. Indien met betrekking tot de overeenkomst eventueel verschuldigde kosten, zoals vrachtkosten, in- en uitvoerrechten, stations-, opslag-, bewakings-, in- en uitklaringskosten, belasting of andere heffingen, na het sluiten van de overeenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen deze ten laste van klant, evenals de gevolgen van gewijzigde wisselkoersen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
   7. Indien het wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van klant niet mogelijk blijkt de bestelde producten aan klant te leveren of indien de producten niet worden afgehaald, is Caroline Leardini gerechtigd de producten voor rekening en risico van klant terug te laten bezorgen en op te slaan. Tenzij Caroline Leardini uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient klant Caroline Leardini binnen 14 dagen na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de producten alsnog te leveren c.q. dient klant deze alsnog op te halen.
   8. Indien klant ook na verloop van de in lid 7 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim, zonder dat hieraan voorafgaand een ingebrekestelling vereist is. Caroline Leardini heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de producten aan derden te verkopen indien dat nog mogelijk is. Een en ander zonder dat hieruit voor Caroline Leardini een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
   9. Het voorafgaande laat de verplichting van klant tot vergoeding van eventuele (opslag) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.
   10. Caroline Leardini kan niet eerder verplicht worden met de levering c.q. uitvoering van de producten en/of diensten te beginnen, dan nadat zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen of anderszins zekerheid daarvoor heeft verstrekt. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
   11. Voor producten die Caroline Leardini op termijn of op afroep moet leveren en voor producten, die bij ontvangst van de opdracht niet of slechts ten dele in voorraad zijn en die Caroline Leardini voor zo spoedig mogelijke levering noteert, behoudt Caroline Leardini zich het recht voor, zonder nader bericht, de ten tijde der levering geldende prijzen en kosten te berekenen, ongeacht voorafgaande bevestiging, behoudens ten aanzien van consumenten.

   Artikel 8: Overmacht

   1. Indien Caroline Leardini haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van de eigenaresse van Caroline Leardini en/of werknemers, storingen in het computernetwerk, vertraging bij leveranciers, epidemieën of pandemieën, maatregelen van overheidswege en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming of die van klant, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Caroline Leardini alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
   2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Caroline Leardini, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van Caroline Leardini. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Caroline Leardini geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Caroline Leardini niet in staat is de verplichtingen na te komen.
   3. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is klant gehouden zijn (betalings)verplichtingen jegens Caroline Leardini tot aan dat moment na te komen, zonder dat hij enig recht heeft op schadevergoeding.
   4. Caroline Leardini behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst gedurende de periode van overmacht op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
   5. Indien de overmacht situatie langer duurt dan drie maanden, is klant gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

   Artikel 9: Tarieven en prijswijzigingen

   1. Alle tarieven en prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele andere overheidsheffingen en administratie-, verpakkings-, verzekerings-, bezorg-, verzend-, reis- en/of verblijfskosten tenzij anders aangegeven.
   2. Indien na het sluiten van de overeenkomst zich kostprijsverhogende omstandigheden, zoals stijging van grondstofprijzen, lonen, valutakoersen of invoerrechten, heeft Caroline Leardini het recht haar tarief dienovereenkomstig te verhogen. Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld. Annulering is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van Caroline Leardini.
   3. Indien Caroline Leardini een vast tarief met klant is overeengekomen, is Caroline Leardini niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief wanneer tijdens de uitvoering van de diensten blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Caroline Leardini, dat in redelijkheid niet van Caroline Leardini kan worden gevergd, dat Caroline Leardini de overeengekomen diensten verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Caroline Leardini stelt klant hiervan uiteraard direct op de hoogte. Klant kan op deze grond besluiten de opdracht terug te nemen. Indien Caroline Leardini klant heeft gewezen op de waarschijnlijkheid van onvoorziene extra werkzaamheden, is klant gehouden de daaruit voortvloeiende extra kosten en honorarium aan Caroline Leardini te voldoen.
   4. Caroline Leardini heeft het recht vóór aanvang van de levering c.q. uitvoering van producten en/of diensten en tussentijds de levering c.q. uitvoering van producten en/of diensten op te schorten totdat klant een door Caroline Leardini in redelijkheid vast te stellen voorschot dan wel aanbetaling voor de te verrichten diensten heeft betaald, dan wel daarvoor een bankgarantie of anderszins zekerheid heeft verstrekt.
   5. De tarieven van Caroline Leardini, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van
    ingeschakelde derden, worden inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, voorafgaand aan levering c.q. uitvoering aan klant in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.
   6. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van betaling afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft de Caroline Leardini recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de overeen gekomen prijs. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door de Caroline Leardini verrichte diensten, het voordeel dat de klant daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd.

   Artikel 10: Betaling

    1. Caroline Leardini hanteert de volgende betalingsvoorwaarden:
    2. a. 100% vooruitbetaling op het moment dat de bestelling c.q. opdracht wordt geplaatst via de webshop,
    3. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
    4. Indien klant niet binnen de in lid 1 en 2 genoemde termijnen, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Caroline Leardini, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag klant over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels- of consumenten)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Caroline Leardini.
    5. Caroline Leardini is bij niet tijdige of niet volledige betaling door klant bovendien gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan klant (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling of het Besluit Buitengerechtelijke Incasso Kosten overtreffen.
    6. In afwijking van hetgeen hiervoor in de leden 4 en 5 is bepaald, zal een consument eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen waarin alsnog een termijn van 14 dagen wordt geboden, vanaf de datum van ontvangst van dit schrijven, om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen alvorens hij in verzuim komt te verkeren.
    7. De buitengerechtelijke incassokosten voor zakelijke klanten bedragen 15% van het totale overeengekomen bedrag, met een minimum van € 100,00.
    8. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) als volgt
    • -  over de eerste Euro 2.500,-
    • -  over de volgende Euro 2.500,-
    • -  over de volgende Euro 5.000,-
    • -  over de volgende Euro 190.000,-
    • -  over het meerdere boven de Euro 200.000,-

    worden ten aanzien van consumenten conform het berekend:
    15% met minimum van € 40,-, maximum € 375,- 10%

    5%
    1%
    0,5% met maximum van € 6.775,-

    1. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn klanten, voor zover de diensten ten behoeve van de gezamenlijke klanten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
    2. Bij uitblijven van volledige betaling door klant, is Caroline Leardini, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel klant hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Caroline Leardini eveneens indien zij al voordat klant in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van klant te twijfelen.
    3. Door Klant gedane betalingen zullen door Caroline Leardini ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Klant bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
    4. Caroline Leardini is te allen tijde gerechtigd om contante betaling, (gedeeltelijke) vooruitbetaling, tussentijdse betaling of enige andere zekerheid voor betaling van klant te verlangen, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten.

    Artikel 11: Betalingsonmacht

    1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Caroline Leardini gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de klant te ontbinden, op het tijdstip waarop klant:
     a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
    2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
     c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
     d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
     e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

    Artikel 12: Herroepingsrecht

     1. Het herroepingsrecht geldt enkel ten aanzien van consumenten en niet voor zakelijke klanten.
     2. Het herroepingsrecht geldt niet voor maatwerk, zijnde speciaal op maat gemaakte of speciaal voor een specifieke klant bestemde producten en/of diensten.
     3. Enkel indien er sprake is van een koop op afstand, zijnde de koop van een of meerdere producten en/of diensten door een consument van Caroline Leardini zonder dit product of dienst voorafgaand aan de koop te kunnen hebben gezien, kan de consument de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een of meerdere producten gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Caroline Leardini mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
     4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
     5. Indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop het laatste product is ontvangen. Caroline Leardini mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
     6. Indien levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de laatste zending of het laatste onderdeel is ontvangen;
     7. Indien het levering van diensten betreft, gaat de bedenktijd in op de dag dat de overeenkomst m.b.t. de desbetreffende dienst is gesloten.
     8. De consument is verplicht tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking daarvan. Het product mag enkel uitgepakt worden om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. De consument mag het product enkel hanteren en inspecteren zoals dat in de winkel mogelijk zou zijn.
     9. Indien de consument zich niet aan de in het voorgaande lid 5 opgenomen verplichting houdt, is deze aansprakelijk voor de daardoor eventueel veroorzaakte waardevermindering van het desbetreffende product.
     10. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen op ondubbelzinnige wijze schriftelijk dan wel per e-mail aan Caroline Leardini kenbaar te maken. De consument kan tevens een daarvoor bestemd modelformulier bij Caroline Leardini opvragen.
     11. De consument retourneert het product zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het doen van de herroepingsmelding aan Caroline Leardini. De retourtermijn van 14 dagen is in elk geval door de consument in acht genomen indien het product is geretourneerd voordat de bedenktermijn is verstreken.
     12. Het product dient in originele staat en verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk, en conform de door Caroline Leardini gegeven instructies te worden geretourneerd.
     13. De consument draagt het risico en de bewijslast van juiste en tijdige uitoefening van zijn herroepingsrecht.
     14. De kosten voor het retourneren van producten op grond van het herroepingsrecht, zijn voor rekening van de consument.
     15. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten tussen consument en Caroline Leardini van rechtswege ontbonden.
     16. Indien de herroeping door de consument per e-mail wordt gedaan, ontvangt deze van Caroline Leardini onverwijld een ontvangstmelding na ontvangst van de herroepingsmelding door Caroline Leardini.
     17. Caroline Leardini vergoedt onverwijld aan de consument alle betalingen inclusief de betaalde verzendkosten voor het in rekening gebrachte product, behalve de retourkosten, maar uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van melding van de herroeping door de consument aan Caroline Leardini.
     18. Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze als de wijze waarop betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de consument instemt met een andere betaalwijze voor terugbetaling.
     19. Aanvullende kosten voor een door de consument gekozen duurdere levering dan de standaardlevering, hoeven door Caroline Leardini niet te worden vergoed.

     Artikel 13: Uitsluiting herroepingsrecht

     1. Bij het aangaan van een dienstenovereenkomst door een consument met Caroline Leardini, zoals een interieuradvies, stemt consument uitdrukkelijk in met aanvang van de uitvoering van de dienst binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst en verklaart consument dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht na volledige uitvoering van de dienst.
     2. Bij de aankoop van digitale producten, zoals een online training of e-book die downloadbaar zijn, stemt consument uitdrukkelijk in met levering binnen 14 dagen na aankoop en verklaart consument dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.
     3. Caroline Leardini sluit herroepingsrecht voor de volgende producten en diensten uitdrukkelijk uit:
     4. Maatwerk: op verzoek van de consument conform diens specificaties op maat gemaakte producten en/of diensten, die niet geprefabriceerd zijn en gemaakt worden op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon.
     5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd c.q. vermaakt zijn met andere producten.
     6. Diensten die verricht worden op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode, zoals maar niet gelimiteerd tot workshops en/of evenementen.

     Artikel 14: Reclames/klachten en retourzendingen buiten het herroepingsrecht

     1. Klant is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van geleverde producten tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de bijgevoegde bon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan Caroline Leardini te worden gemeld.
     2. Overige reclames - waaronder die met betrekking tot uitgevoerde diensten - dienen schriftelijk direct na ontdekking, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking, aan Caroline Leardini te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van klant.
     3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Caroline Leardini kenbaar zijn gemaakt, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de diensten correct te zijn uitgevoerd.
     4. Reclames schorten de betalingsverplichting van klant niet op, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten.
     5. Caroline Leardini dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Caroline Leardini indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
     6. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Caroline Leardini te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
     7. Indien klant wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van klant goederen retour zendt aan Caroline Leardini, is Caroline Leardini gerechtigd 15% van de factuurwaarde van deze goederen als “handling kosten” in rekening te brengen.
     8. Indien de producten gebruikte c.q. genuttigde c.q. geopende producten betreffen of indien de producten na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame evenals wanneer klant niet aan zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.

     Artikel 15: Aansprakelijkheid en vrijwaring

     1. Indien klant aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht of levering van producten door Caroline Leardini, is de aansprakelijkheid van Caroline Leardini voor enkel en alleen de directe schade, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door Caroline Leardini afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

     Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit door Caroline Leardini gefactureerde of te factureren bedrag (exclusief BTW ten aanzien van zakelijke klanten).

     1. Caroline Leardini is nimmer aansprakelijk voor door klant of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen onderneming van klant of derden, letselschade of immateriële schade.
      Bij eventuele gevolgschade veroorzaakt door een gebrekkig product (productaansprakelijkheid) dient klant zich rechtstreeks tot de producent van het product te wenden. Indien noodzakelijk zal Caroline Leardini de daartoe benodigde contactgegevens van de desbetreffende producent aan klant verstrekken.
     2. Caroline Leardini is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. Klant vrijwaart Caroline Leardini tegen alle aanspraken van derden. Indien Caroline Leardini door derden mocht worden aangesproken, dan is klant gehouden Caroline Leardini zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Caroline Leardini en derden komen verder voor rekening en risico van klant.
     3. Caroline Leardini is nimmer aansprakelijk voor door klant of derden geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Caroline Leardini ingeschakelde hulppersonen of derden, ook indien deze werkzaam zijn bij een met Caroline Leardini verbonden organisatie, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten. Klant zal zich in dergelijke gevallen enkel direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde (leverancier c.q. producent) moeten wenden.
     4. Caroline Leardini is niet aansprakelijk voor bij klant of derden ontstane schade die het gevolg is van:
      • de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door klant aan Caroline Leardini, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van klant, zoals verkeerde afmetingen;
      • het niet controleren van bovengenoemde stukken en gegevens, proefmonsters, concepten en eindproducten door klant voorafgaand aan (op)levering;
      • ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van door Caroline Leardini geleverde producten en/of diensten;
      • gebruik van door Caroline Leardini geleverde producten en/of diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn;
      • een langere uitvoerings- of levertermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt;
      • tijdens de uitvoering van diensten noodzakelijk ingrijpen door Caroline Leardini dat onvermijdelijk is voor het uitvoeren van de diensten als zodanig;
      • fouten of storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur;
      • inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, merken- of auteursrechten van derden wegens door klant verstrekte gegevens of andere informatie en stukken;
     5. Caroline Leardini heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van klant ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
     6. Een vordering tot vergoeding van schade dient, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uiterlijk binnen 14 dagen nadat klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Caroline Leardini te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
     7. Indien Caroline Leardini bij de uitvoering van de diensten een voor de klant kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Caroline Leardini daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij Caroline Leardini te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.
     8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Caroline Leardini of haar leidinggevenden of indien dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten zich hiertegen verzetten.

     Artikel 16: Opschorting/ontbinding

     1. Caroline Leardini heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de levering van producten, uitvoering van diensten, afgifte van bescheiden of andere zaken aan klant of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op klant volledig zijn voldaan, indien:
       1. klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
       2. na het sluiten van de overeenkomst Caroline Leardini ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
       3. klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
       1. Voorts is Caroline Leardini bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
       2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Caroline Leardini op de klant volledig en onmiddellijk opeisbaar. Indien Caroline Leardini de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
       3. Caroline Leardini behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. Klant heeft nimmer recht op enige schadevergoeding indien Caroline Leardini haar verplichtingen op grond van dit artikel opschort of de overeenkomst ontbindt.

       Artikel 17: Beëindiging/annulering

       1. De tussen klant en Caroline Leardini gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van de wettelijk vertegenwoordiger van Caroline Leardini of klant dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van een der partijen.
       2. Indien de door Caroline Leardini te leveren c.q. uit te voeren producten en/of diensten bij einde overeenkomst nog niet geleverd c.q. voltooid zijn, zijn diens erfgenamen niet verplicht dit te voltooien, ook al wordt het bedrijf van Caroline Leardini op enigerlei wijze voorgezet. In dat geval behoort door klant aan de erfgenamen te worden betaald het totale overeengekomen bedrag, verminderd met een redelijk, in overleg met erfgenamen te bepalen bedrag voor het niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
       3. Ingeval klant de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Caroline Leardini een door Caroline Leardini nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Caroline Leardini gemaakte kosten met betrekking tot niet retourneerbare materialen en reeds gemaakte externe kosten vermeerderd met de door haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Caroline Leardini is gerechtigd voornoemde schadevergoeding als volgt te fixeren en aan klant in rekening te brengen:
        1. 10% van het overeengekomen totaalbedrag plus de reeds gemaakte kosten door Caroline Leardini bij annulering tot 14 dagen voor de aanvang van de uitvoering (voorbereidingen) door Caroline Leardini;
        2. 20% van het overeengekomen totaalbedrag plus de reeds gemaakte kosten door Caroline Leardini bij annulering binnen 14 dagen voor de aanvang van de uitvoering (voorbereidingen) door Caroline Leardini;
        3. 30%-100% van het overeengekomen totaalbedrag plus de reeds gemaakte kosten door Caroline Leardini bij annulering vanaf de aanvang van de uitvoering (voorbereidingen) door Caroline Leardini, afhankelijk van de mate waarin de werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd c.q. het stadium van annuleren.
       4. De aankoop van digitale producten kan niet meer geannuleerd worden, aangezien deze direct worden geleverd. De annuleringskosten zijn dan ook 100% voor digitale producten.
       5. Klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Caroline Leardini vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
       6. Caroline Leardini is gerechtigd alle reeds door klant betaalde bedragen te verrekenen met de door klant verschuldigde schadevergoeding c.q. annuleringskosten.
       7. Indien klant de geplande datum van levering wenst te verzetten, is dat enkel mogelijk bij gewichtige omstandigheden, in overleg met en na schriftelijke goedkeuring van Caroline Leardini. Bij een eventuele wijziging van de geplande leveringsdatum is klant gehouden alle door Caroline Leardini reeds gemaakte kosten te vergoeden, alsmede het prijsverschil tussen de overeengekomen prijs op de oude datum en de prijs op de gewenste nieuwe datum aan Caroline Leardini te vergoeden.

       Artikel 18: Geheimhouding en exclusiviteit

       1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hen door de andere partij ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, een der partijen een informatieplicht opleggen, of voor zover de ene partij de andere partij van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

       Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen, voor zover zij dit voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.

       1. Caroline Leardini is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele klanten, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
       2. Caroline Leardini is niet gerechtigd de informatie die hem door klant ter beschikking wordt gesteld te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in de voorgaande leden, en in geval Caroline Leardini voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
       3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Caroline Leardini, is het klant niet toegestaan de inhoud van adviezen, concepten, ontwerpen, tekeningen, modellen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Caroline Leardini openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende diensten van Caroline Leardini, op klant een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of klant voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
       4. De gegevens en informatie die klant aan Caroline Leardini verstrekt en Caroline Leardini verzamelt, zal Caroline Leardini zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
       5. Caroline Leardini mag de persoonsgegevens van klant afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van haar leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Caroline Leardini niet toegestaan om de persoonsgegevens van klant uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
       6. Bij het bezoeken van de website van Caroline Leardini kan Caroline Leardini informatie van klant over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die Caroline Leardini verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
       7. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door klant aan Caroline Leardini van € 10.000,-- per overtreding onverminderd de verplichting van klant om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

       Artikel 19: Intellectuele eigendom

       1. Caroline Leardini behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
       2. Het is klant uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot 3D kunstwerken en (interieur)adviezen, in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te be- of verwerken, of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de diensten van Caroline Leardini. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Caroline Leardini aan klant.
       3. De rechten van intellectuele eigendom welke Caroline Leardini in licentie gebruikt mag klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
       4. Klant garandeert gerechtigd te zijn de van klant afkomstige informatie en bescheiden te gebruiken en vrijwaart Caroline Leardini tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
       5. Bij overtreding van de intellectuele eigendomsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door klant aan Caroline Leardini van € 10.000,-- per overtreding, vermeerderd met € 100,- per dag dat de overtreding voortduurt tot de dag dat deze is opgeheven, onverminderd de verplichting van klant om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

       Artikel 20: Toepasselijk recht en forumkeuze

       1. Op alle overeenkomsten, offertes, prijsopgaven tussen klant en Caroline Leardini waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
       2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
       3. Eventuele geschillen tussen partijen worden enkel beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, ook indien klant in het buitenland is gevestigd. Bij een eventueel geschil tussen een consument en Caroline Leardini, kan het geschil ook worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de consument.

       Algemene voorwaarden november 2022.